DONOSIMO: Hrvatske vode konačno raspisale natječaj za nastavak izmuljivanja Trakošćanskog jezera

ZADALI ROK OD 6 MJESECI: Na već potrošenih 2,5 milijuna, platit će još 2,5 milijuna eura + PDV

Objavljeno: 01.07.2023. zagorjeinternational

Na dan 3. svibanj istekao je rok za završetak radova na izmuljivanju jezera Trakošćan, sukladno IV. Dodatku ugovoru s izvođačem radova, tvrtkom Bagerkop-Roberto d.o.o.Radovi na izmuljivanju i uređenju hrvatskog turističkog bisera ni nakon tri produživanja roka nisu bili ni blizu završetka, poslali smo početkom svibnja upit Hrvatskim vodama o daljnjim planovima. ˝Hoće li se ponovno produživati ugovor s Bagerkop – Robertom? Ako ne, hoće li ići novi natječaj? Kad će se raspisati? I ono najbitnije, kada se planira završetak projekta izmuljivanja jezera˝, pitanja su koja su tada s naše adrese stigla na adresu Hrvatskih voda. Prošlog je pak mjeseca napravljena dokumentacija o nabavi radova ˝Nastavak čišćenja akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta˝ za što će se javno otvaranje ponuda održati 21. srpnja ove godine u 10 sati u Varaždinu.

Svibanj

Podsjetimo, u svibnju su iz Hrvatskim voda istaknuli da je tvrtka Bagerkop Roberto d.o.o., sukladno provedenoj javnoj nabavi izvođač na radovima čišćenja jezera Trakošćan te ima važeći ugovor s Hrvatskih vodama do 3. svibnja 2023. godine, uz mogućnost produžetka opravdanih dana prema očitovanju stručnog nadzora na projektu, zbog okolnosti na koje izvođač nije mogao utjecati u protekla dva mjeseca, od kada je važeći zadnji dodatak ugovora (kiša, dotoci više potoka u jezero i vrijeme potrebno za prosušivanje jezera nakon kišnog razdoblja).

– Izvedeni su svi pripremni radovi kako je i ugovoreno, no zbog specifičnosti terena i tehnologije izvođenja radova, potrebno je stalno održavanje pristupnih puteva kroz jezero kao i šumskog puta i deponije koji su izvedeni kroz pripremne radove. Zbog ograničenosti prostora i uvjeta na gradilištu, dinamika vađenja samog sedimenta, osim o vremenskim uvjetima, uvelike ovisi i o radovima na ovim sporednim stavkama. Radovi nisu obustavljeni i izvode se dinamikom prema uvjetima na terenu. Izvođač ima nalog i obavezu izvođenja radova te se ona opravdava ili osporava kroz izvješća stručnog nadzora na projektu. Smanjena dinamika na samoj stavci vađenja sedimenta u korelaciji je s vremenskim prilikama i nužnosti održavanja pristupnih puteva u jezeru i šumskog puta kojim se sediment odvozi na privremenu deponiju – napisali su nam tada te istaknuli da ukupna vrijednost Ugovora o radovima na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta sa svim dodatcima iznosi 2,52 milijuna eura, odnosno 18,99 milijuna kuna. Sjetimo se, iznos osnovnog ugovora je na ovaj spomenuti iznos, zbog dodatnih radova porastao za nekih 30 posto što je, naglašavaju iz Hrvatskih voda, u zakonskim okvirima, prema kojima su radovi i ugovoreni.

Natječaj

Tada su nam još rekli kako je nakon isteka ovog ugovora planirano provođenje novog otvorenog postupka javne nabave, koji će uzeti u obzir stvarno stanje na terenu i do sada izvedene radove. Danas, prvog srpanjskog dana došli smo u posjed tog dokumenta.

Hrvatske vode su 28. lipnja raspisale novi javni natječaj za nastavak čišćenja Trakošćanskog jezera od nataloženog mulja, procijenjena vrijednost nabave je 2,5 milijuna eura +PDV, a rok za završetak radova je šest mjeseci.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti (uključujući i članove uprave/direktore gospodarskog subjekta koji su dužni ponijeti i predočiti presliku izvatka iz sudskog registra i osobnu iskaznicu odnosno drugi odgovarajući identifikacijski dokument). Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

˝Zahtjev je projekta da se na navedenoj površini čišćenja ukloni sediment u prosječnoj visini 1,80 m, što čini 201.240 m 3 vlažnog sedimenta (volumen u jezeru).  Uklanjanje sedimenta potrebno je izvršiti na svim definiranim plohama čišćenja jezera, bez izrazitih skokova u debljini čišćenja. Od navedenog kriterija dopušteno je odstupiti ukoliko se prije završetka čišćenja sedimentom zapuni raspoloživi prostor na deponiji D3, o čemu odluku donose Nadzorni inženjer i Investitor. U tom slučaju smatrat će se da su radovi čišćenja izvršeni prema specifikaciji. Količina uklonjenog vlažnog sedimenta, odnosno postizanje kriterija debljine (visine) uklonjenog sedimenta na očišćenoj površini kontrolirati će se geodetskim snimkama. Po završetku čišćenja sedimenta iz jezera Trakošćan potrebno je ukloniti privremene pristupne puteve i sve ostale pomoćne građevine (propusti i sl.) i zahvate sa dna jezera. Izvađeni materijal potrebno je odvesti sa gradilišta i propisno zbrinuti. Na deponiju D3 predviđen je smještaj samo sedimenta iz jezera. Svi ostali materijali (zagata, pristupnih puteva i sl.) odvoze se na prikladne deponije koje osigurava Izvođač o svom trošku˝, stoji u dokumentaciji.

Rok

Rok za izvršenje radova počinje teći 10 dana od uvođenja u posao Izvođača od strane naručitelja. Odabrani gospodarski subjekt je dužan u roku od 10 dana od dana potpisa Ugovora o građenju investitoru dostaviti terminski plan izvršenja radova. Terminski plan izvršenja radova svojim potpisom odobravaju glavni nadzorni inženjer i predstavnik investitora, a ukupno očekivano trajanje izvršenja radova je šest mjeseci.

Izvođač i naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova uslijed nastupa više sile, uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela, uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova, međusobnim dogovorom o objektivnim okolnostima koje su dovele do potrebe produženja roka. Za neispunjavanje ugovornih obveza do zadanog i ugovorenog roka, Izvođač se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od dva posto od ugovorene cijene radova za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka. Ukupni iznos ugovorne kazne može iznositi maksimalno pet posto od ukupne ugovorene cijene. Ukoliko je kašnjenje izvođača toliko da bi ugovorna kazna utvrđena na navedeni način u tom slučaju premašila iznos od 10 posto od ukupne ugovorene cijene, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvođača i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te u posao uvesti novog Izvođača.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba