Pogledajte ispunjavate li potrebne uvjete

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina objavljuje natječaje za dva radna mjesta

Objavljeno: 06.07.2023. zagorjeinternational

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina objavljuje natječaj za:

1. Novo nastavno radno mjesto 

a)    nastavnika za nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Ekonomija – jedan(1) izvršitelj;    

2. Slobodno nastavno radno mjesto 

b)    nastavnika za nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo – jedan(1) izvršitelj

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 43. ZVOZD-i i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine br. 20/12, 85/13, 4/15), kao i uvjete propisane Statutom Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: 

• preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava), 

• potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ako ih posjeduju, 

• dokaz o ostvarenom radnom stažu (potvrda iz HZMO-a), 

• ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja 

• životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu 

• dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje 

• odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje 

• popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje 

• potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ako imaju radove) 

• potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju 

• potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci 

• presliku domovnice ili izvadak iz aplikacije e – građani 

Svi pristupnici koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova – Narodne novine broj 82/08).

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i dokaze propisane navedenim zakonom. 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. 

Prijave s dokumentacijom predaju se obavezno u roku od 30 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”

Prijave na natječaj moraju biti potpisane te se dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose isključivo u elektroničkom obliku na adresu e-pošte [email protected] s naznakom: »Prijava na natječaj«, s naznakom radnog mjesta. 

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez traženih dokumenata kao i prijave koje nisu predane sukladno gore navedenim uputama i poslane na adresu e-pošte neće se razmatrati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba