Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

JAVNI OGLAS: Ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu

Objavljeno: 20.05.2020. zagorjeinternational

Predmet: Javni oglas – ponuda za osnivanje prava služnosti

Broj: 9 – 1/2018

U Krapini, 20. svibnja 2020. godine

Temeljem članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19) Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o., objavljuje:

JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

kojim poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa/ustanovljenja stvarne služnosti radi izgradnje privremene pristupne ceste Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na nekretninama upisanim kao:
zk.č.br. 1355/8, 1356/1, 1360, 1362/1, 1362/2, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1367/9 i 1418 sve u k.o. Donja Pačetina (katastarski k.o. Donja Pačetina).

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, OIB:18850488440, investitor je projekta “Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina”, temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Krapina”, izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, KLASA:UP/I 350-05/12-01/010, UR.BROJ:2140/01-04-0401-13-23 od dana 22.04.2013. godine te Rješenja KLASA UP/I-350-05/15-01/000002, URBROJ: 2140/01-04-0401-15-0007 od dana 22.04.2015. godine, I. izmjene lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005, UR.BROJ 2140/01-04-0401-17-0011 od dana 16.06.2017. godine i II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004, UR.BROJ 2140/01-04-0401-19-0009 od dana 25.11.2019. godine

Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 25. stavak 3. Zakona o vodama (NN 66/19).

POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da s Krakom-vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., kao korisnikom nepotpunog izvlaštenja, zaključe ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u visini tržišne naknade kako slijedi:

Rok isplate naknade radi ustanovljenja prava služnosti je 60 dana od dana sklapanja ugovora.

POZIVAJU SE UKNJIŽENI VLASNICI/SUVLASNICI DA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE OVE PONUDE PRISTUPE U KRAKOM – VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., GAJEVA 20, 49000 KRAPINA, PRAVNI ODJEL, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, ILI SE PISMENO IZJASNE NA PONUDU SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA (OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI) na adresu sjedišta tvrtke ili na e-mail: [email protected] .

Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao korisnik služnosti (nepotpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe članka 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19).

Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku istu ne prihvate, Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja osnivanjem prava služnosti sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19).

Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: 049/382-708.

Za Krakom – vodoopskrbu i odvodnju d.o.o.

DIREKTOR

Danijel Kranjčec, ing.građ

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter