U Pasanskoj Gorici u Općini Gornja Stubica sanirana je nerazvrstana makadamska cesta kraj zaseoka Vrđuki, koja vodi prema pčelarskoj farmi OPG-a vlasnika Nikole Vrđuke. Napravljeni su zemljani radovi te sanacija kamenim materijalom. I u Gusakovcu u zaseoku Zrinščaki sanirana je općinska nerazvrstana makadamska cesta, napravljeni su zemljani radovi, iskop odvodnog kanala, sanacija kamenim materijalom te zacjevljenje na dijelu ceste radi normalnog otjecanja oborinske vode. Navedenim sanacijama omogućen je bolji i lakši pristup mještanima do njihovih poljoprivrednih parcela i kuća. (ib)