Evo detalja

NATJEČAJ: Grad Oroslavje traži referenta za računovodstvo

Objavljeno: 20.06.2024. zagorjeinternational

Na temelju članka Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja raspisala je natječaj za prijem u službu referenta/ice za računovodstvo. I to na neodrađeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca. 

Inače, opći uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti su punoljetnost, posjedovanje hrvatskog državljanstva te  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima 

Dok posebni uvjeti uključuju srednju stručnu spremu ekonomske struke, jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, poznavanje rada na računalu i položen vozački ispit B kategorije 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, dokaze o hrvatskom državljanstvu, odgovarajućem stupnju obrazovanja i položenom državnom ispitu. 

Kao i elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom stažu, ugovor o radu ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja ovog natječaja), vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), vlastoručno potpisanu izjavu da kandidat posjeduje znanje rada na računalu, preslika vozačke dozvole i   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju (ako kandidat ostvaruje takvo pravo). 

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona i email adresa), isključivo za potrebe natječaja. 

Mjesto rada je područje Grada Oroslavja. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje, s naznakom: “Za natječaj za prijam u službu referenta/icu za računovodstvo, ne otvaraj“ 

Na oglasnoj ploči Grada Oroslavja i web stranici www.oroslavje.hr objavit će se 5 dana ranije:  vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, opis poslova i podaci o plaći i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba