Možda je baš ovo posao za vas!

Turistička zajednica ‘Biser Zagorja’ u potrazi je stručnim suradnikom/com – donosimo detalje

Objavljeno: 26.06.2023. zagorjeinternational

Turistička zajednica područja Općine Tuhelj, Grada Klanjca i Općine Veliko Trgovišće raspisala je natječaj za stručnog suradnika/cu.

Kandidati moraju, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu, imati završenu najmanje srednju školu, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka na poslovima u struci, znati jedan strani jezik i poznavati rad na računalu.

Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, a mora i ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja, a one se s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

TZP TUHELJ, KALNJEC I TRGOVIŠĆE ,
Gajeva 4, Tuheljske Toplice
49 215 Tuhelj, uz naznaku „Za natječaj –  ne otvarati”

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/ priloženih dokaza uz prijavu i potpis kandidata/kinje.

Prijavu na natječaj je potrebno dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja. Ako je prijava poslana putem pošte preporučenom pošiljkom zadnjeg dana natječaja, smatra se da je poslana u roku.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis;
  2. dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice);
  3. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja školske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme na poslovima u struci, ugovor o radu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova;
  5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);
  6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);
  7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima;
  8. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Natječaja);
  9. prijedlog rada turističke zajednice (vizije razvoja destinacije) Područja izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Turistička zajednica zapošljava stručnog suradnika/cu na neodređeno vrijeme s probnim rokom u trajanju od šest mjeseci, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća.

Cijeli natječaj pročitajte u nastavku.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba