Održana prva radna sjednica novog saziva Gradskog vijeća Varaždina

“Odmah šaljemo dopis Ministarstvu financija da nam odobri ovo zaduženje za bale”

Objavljeno: 05.05.2023. zagorjeinternational

Nakon konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Varaždina, u petak je u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu održana druga sjednica Gradskog vijeća, uz prisustvo 18 i opravdani izostanak dva vijećnika.

Na samom početku sjednice, vijećnici Danijela Puškadija i Mario Lešina položili su svečanu prisegu pred prisutnim članovima Vijeća. Na Aktualnom satu pitanja je postavilo šest vijećnika – Lovro Lukavečki, Josip Garić, Biserka Ivek, Devid Kos, Leonard Sekovanić i Dubravka Novak.  

Gradsko vijeće većinom je glasova prihvatilo proračun Grada za 2023. godinu, kao i Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna. Ukupni prihodi i primici u 2023. godini planirani su u iznosu od 82.604.956 eura, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 85.264.962 eura. 

Izglasavanjem Prijedloga odluke o kreditnom zaduženju Grada za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, odobrava se kreditno zaduženje Grada u iznosu 15.926.740 eura od Erste&Steiermär-kische Bank d.d. Rijeka za financiranje ovog projekta. Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedlog ove odluke.

– Donijeli smo sve potrebne odluke i odmah šaljemo dopis Ministarstvu financija da nam odobri ovo zaduženje za bale, obraćamo se i Fondu da nam odobri sufinanciranje od 40 posto za koje imamo načelnu suglasnost, donosimo odluku o odabiru i idemo u sklapanje ugovora. Vjerujem da će u jesen krenuti micanje bala i u roku od 18 mjeseci ih više neće biti – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Komentirao je kako s obzirom na opći rast cijena, ipak ova cijena ne predstavlja nepremostiv financijski izdatak Gradu Varaždinu jer će se rješavanjem bala dobiti slobodno visokovrijedno zemljište u Brezju čijom će se prodajom financirati otplata kredita, piše Varaždinski. 

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete Projektom modernizacije javne rasvjete odnosno projektom energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete izvršit će se zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama koje su ekološki i ekonomski usuglašene s važećim regulativnim okvirom. Modernizacija javne rasvjete u gradu Varaždinu obuhvaća radove na oko 157 obračunskih mjernih mjesta što obuhvaća oko 6196 komada postojećih svjetiljki ukupne snage 1168,34 kilowatt na administrativnom području Grada Varaždina. Provedbom ovog projekta ukupno će se ugraditi otprilike 6421 komada visokoučinkovitih i ekološki prihvatljivih svjetiljaka u LED tehnologiji. Ukupna snaga novoprojektiranih svjetiljaka iznosit će približno 322,45 kilowatt što će rezultirati smanjenjem instalirane snage sustava javne rasvjete za 845,89 kilowatt, odnosno 72,4 posto.

Prijedlog plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2023. godinu prihvaćen je većinom glasova. Sukladno Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija, Grad Varaždin u 2023. godini ne planira dodjelu koncesije. Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave čime se omogućuje Gradu Varaždinu kao javnom naručitelju izbor načina javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave, ovisno o složenosti i vrsti predmeta nabave, uz poštivanje načela javne nabave kao i elektroničkih sredstava komunikacije.

Također je prihvaćen Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini. U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu, osigurana su sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću u ukupnom iznosu od 36.000 eura.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova. Naknada obuhvaća sudjelovanje u radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koja se osnivaju u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Prijedlog odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Varaždin-2 na korištenje i upravljanje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. prihvaćen je većinom glasova. Ovom Odlukom Gradsko vijeće daje na korištenje i upravljanje Reciklažno dvorište Varaždin-2 davatelju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina, trgovačkom društvu Čistoća d.o.o.

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu kupcu SOLVIS d.o.o. Varaždin prihvaćen je većinom glasova. Sukladno uvjetima iz Javnog natječaja i ponude za otkup, zemljište se prodaje po cijeni od 160,33 kuna/metar kvadratni te ukupna kupoprodajna cijena iznosi 592.717,74 eura odnosno 4.465.831,82 kuna.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina donosi Gradsko vijeće jednom godišnje prije raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija, a sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izvršavanju programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina kojom se propisuju kriteriji financiranja javnih potreba u sportu, mjerila za osiguranje sredstava, metodologija i rokovi izrade i dostava prijedloga Programa javnih potreba, način izvršavanja Programa javnih potreba te način i rokovi izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba u sportu za područje Grada Varaždina. Sukladno Zakonu o sportu, Program javnih potreba u sportu za Grad Varaždin predlaže i provodi Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Pod točkom dnevnog reda Izbori i imenovanja, prihvaćen je Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin kojim se imenuje Teodor Sabolić. Prihvaćen je i Prijedlog rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno- gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina u koji se biraju Leonard Sekovanić za predsjednika, Damir Đopar za zamjenika predsjednika, Josip Garić za člana, Lovro Lukavečki za člana i Stjepan Cepanec za  člana. Prihvaćenim Prijedlogom rješenja o izboru Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina izabrani su Gordana Marsenić za predsjednicu, Dubravka Novak za zamjenicu predsjednice, Damir Đopar za člana, Klara Huzjak za članicu i Danijela Puškadija za članicu. Prihvaćenim Prijedlogom rješenja o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina izabrani su Danka Marić Paravinja za predsjednicu, Blaženka Beli za zamjenicu predsjednice, Biserka Ivek za članicu, Josip Garić za člana i Spomenka Kiđemet-Piskač za  članicu. Gradsko vijeće prihvatilo je i Prijedlog rješenja o izboru Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Varaždina koji su izabrani Mario Lešina za predsjednika, Damir Đopar za zamjenika predsjednika, Gordana Marsenić za članicu, Filip Težak za člana i Devid Kos za člana.

 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba