Ne propustite priliku – prijavite se već danas

Muzej krapinskih neandertalaca zapošljava kustosa pripravnika – evo uvjeta

Objavljeno: 09.11.2022. zagorjeinternational

Muzeji Hrvatskog zagorja raspisali su natječaj na određeno vrijeme za kustosa pripravnika u Muzeju krapinskih neandertalaca.

Uvjet je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (geolog, paleontolog, antropolog), odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, znanje jednog svjetskog jezika i temeljna informatička osposobljenost i vještine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome) uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana) te životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora, odnosno pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora, odnosno pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: “Za natječaj za prijem u radni odnos” i nazivom radnog mjesta. Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena. Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom “Natječaj za radno mjesto” i nazivom radnog mjesta. Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja koji traje do 14. studenog.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter