Na 7. sjednici pregradskog Gradskog vijeća vijećnici jednoglasno donijeli sve odluke

Pregrada će se kandidirati za certifikat˝Grad za mlade˝, ali i podnijeti ustavnu tužbu na zakon o vodnim uslugama

Objavljeno: 23.03.2022. zagorjeinternational

U Gradskoj vijećnici je u ponedjeljak održana 7. sjednica pregradskog Gradskog vijeća, kojoj je bilo prisutno osam od ukupno trinaest vijećnika, a sve su odluke donesene jednoglasno. Također, vijećnici su primili na znanje i informaciju o pokretanju prijave i kandidature za dobivanje certifikata ˝Grad za mlade˝ kao i informaciju o podnošenju ustavne tužbe na zakon o vodnim uslugama.

Pred vijećnicima su se našle 23 točke dnevnog reda pa su tako, nakon usvajanja zapisnika sa šeste sjednice, vijećnice i vijećnici donijeli odluku o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice kojom je novo mandatno razdoblje imenovana Draženka Gretić. Usvojen je i izvještaj o radu za 2021. godinu i izvršenje financijskog plana za 2021. godinu Gradske knjižnice Pregrada. Također, razmatralo se izvješće o radu i izvješće o izvršenju proračuna za 2021. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe te je isto, također, usvojeno.

Dječji vrtić

U idućih nekoliko točaka vijećnice i vijećnici dali su suglasnost na predloženi plan upisa djece u Dječji vrtić ˝Naša radost˝ Pregrada u odgojno – obrazovnoj 2022./2023. godini i suglasnost na pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Pregrada kao i prethodnu suglasnost na prijedlog odluke o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića.

Vrtić je ostvario bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fondova za projekt ˝Ti i ja zajedno!2˝ te je sukladno tome dana suglasnost vrtiću na imenovanje ravnateljice vrtića voditeljicom projekta.

Kako je Vlada RH donijela uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, vijeće je razmatralo prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade te su iste donijete.

Polugodišnji izvještaj

Pred vijećnicama i vijećnicama se našao i polugodišnji izvještaj gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine te je jednoglasno donesen zaključak o prihvaćanju navedenog izvješća.

U idućih nekoliko točaka donesen je zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade u 2021. godini kao i kodeks ponašanja članova pregradskog vijeća.

Kako je u veljači 2022. godine stupio je na snagu novi zakon o socijalnoj skrbi donijeta je odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade kako bi se predmetan opći akt Grada uskladio s važećim zakonskim odredbama.

Potpore

Pred vijećnicima se našao i prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete prema kojoj će se za prvo dijete i dalje ostvariti novčani iznos od 1000 kuna, dok će se za drugo i svako iduće dijete ostvariti novčani iznos od 2000 kuna. Uz propisani novčani iznos ostvariti će se prigodan dar u naravi u vrijednosti od 1500 kuna za prvo dijete, a za drugo i svako iduće dijete u vrijednosti od 500 kuna. Predmetnom odlukom propisana je i naknada za posvojeno dijete koja će se moći ostvariti u novčanom iznosu od 2500 kuna.

Sukladno pristiglim prijedlozima za javna priznanja, donesena je odluka o dodjeli javnih priznanja za 2021. godinu koje će se dodijeliti povodom obilježavanja Dana grada Pregrade u 2022. godini.

Gradsko vijeće razmatralo je i odobrilo plan rada Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pregrade za razdoblje 2021. – 2023. godinu. Sukladno pristiglom zahtjevu za imenovanje, Gradsko vijeće donijelo je i zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika.

Nakon razmatranja prijedloga programa Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo program potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2022. godinu i Program sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2022. godini.

Sukladno odredbama važećeg zakona o komunalnom gospodarstvu vijeće je donijelo odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – zemljište za sport i rekreaciju javne namjene – ulična vježbaonica ˝street workout˝.

Odluke i zaključke sjednice možete pronaći OVDJE.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba