Biraju se članovi Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

Objavljeno: 23.01.2022. zagorjeinternational

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisao je Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština na mandat od četiri godine, iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad, a sredstva za naknade osiguravaju se u županijskom proračunu.
Članovi Povjerenstva prate primjenu propisa na području županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, prate povrede pojedinačnih prava pacijenata na području županije, predlažu poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području županije, obavještavaju Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, podnose Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu te obavještavaju javnost o povredama prava pacijenata.
Kandidati svoju kandidaturu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski, putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr), na e-mail [email protected] ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom “Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji”. Navedeni obrazac kandidat za člana Povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje. Uz obrazac, potrebno je priložiti i  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci). Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva.
Sve dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici Međimurske županije. (ZI) 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter